rendement zonnepanelen

Subsidieregelingen zonnepanelen

De rijksoverheid heeft de doelstelling dat in 2020 14% van de gebruikte energie wordt opgewekt uit duurzame bron. Aangezien dit percentage nu ongeveer op 5% ligt, wil zij bedrijven en particulieren stimuleren te investeren in groene energie. Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, worden er subsidies en fiscale voordelen of belastingkortingen verleend. Hieronder staan de verschillende regelingen besproken en wanneer u er voor in aanmerking komt. De eerste regeling is van toepassing voor zowel particulieren als bedrijven. Voor de overige regelingen kunt u als particulier niet in aanmerking komen.

  1. KIA – Kleinschaligheidinvesteringssaftrek
  2. EIA – Energie-Investeringsaftrek
  3. EDS – Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
  4. SDE+ – Stimulering Duurzame Energieproductie
  5. MIA – Milieu-Investeringsaftrek
  6. VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Beschikbare subsidies

Er zijn verschillende subsidieregelingen van toepassing op zonnepanelen. Vaak is er de eis dat er óf een kleinverbruikersaansluiting óf een grootverbruikersaansluiting aanwezig is. Bij een kleinverbruikersaansluiting mag de elektriciteitsaansluiting niet meer dan 3 x 80 Ampère hebben. Is het meer dan dat, dan spreken we over een grootverbruikersaansluiting. In de tabel hieronder is weergegeven voor welke subsidie u in aanmerking kunt komen met ieder van deze aansluitingen (de MIA en VAMIL zijn hierin niet opgenomen omdat deze niet meer worden verstrekt voor zonnepanelen).

Subsidie Kleinverbruikers-aansluiting Grootverbruikers-aansluiting
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Ja Ja
Energie-Investeringsaftrek Ja Nee
Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties Ja Ja
Stimulering Duurzame Energieproductie Nee Ja

 

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Deze regeling geldt ook voor particulieren wanneer zij zich als ondernemer aanmelden. Ze zijn dan een zogenaamde kleinverbruiker wat inhoudt dat de elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère. Daar boven noemen we het een grootverbruiker. Voor zowel klein- als grootverbruikers is deze regeling van toepassing. Deze regeling zorgt ervoor dat overheid eenmalig een belastingvoordeel op de investering van zonnestroominstallaties verstrekt. Dit moet dan wel binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdracht voor de installatie aangevraagd worden. Uiteraard zijn hier verschillende regels aan verbonden, zoals dat het investeringsbedrag tussen de € 2.300,- en de € 311.242 moet liggen. Voor de exacte regels kunt u de bovenstaande link bekijken.

Deze regeling kan gecombineerd worden met EIA en SDE.

2. Energie-Investeringsaftrek

Deze regeling geldt alleen voor de kleinverbruikers (waarvoor u dus een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3 x 80 Ampère mag hebben). De ondernemer kan (in 2016) 58% van de investeringskosten voor een nieuwe zonnestroominstallatie aftrekken van  de fiscale winst. Dit moet ook weer binnen 3 maanden aangevraagd worden. Een belangrijke voorwaarde daarnaast is dat het vermogen van de installatie niet minder dan 25.000 Wattpiek bedraagt. Ter verduidelijking, het gaat dan om zo’n 100 zonnepanelen. Ook hier geldt dat er een minimale investeringseis is van € 2.500,-. Gemiddeld kan een bedrijf met deze regeling zo’n 14% aan vennootschapsbelasting besparen.

3. Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Deze regeling is pas sinds 2016 in werking getreden en richt zich specifiek op sportverenigingen en sportstichtingen. Voor deze regeling moet er dus een stichting eigenaar zijn van een sportaccommodatie die voor sportactiviteiten gebruikt worden. De sportvereniging moet lid zijn van een landelijke koepelorganisatie of van een bond die lid is van de NOC*NSF. De subsidie geldt alleen voor installaties, maar bijvoorbeeld niet voor de arbeidsuren die daarmee gepaard gaan. Het percentage is voor sportverenigingen 30% en voor sportstichtingen 15%. Het maximum aan jaarlijkse subsidie dat zij kunnen aanvragen is gezet op € 125.000. Er geldt een minimum aan kosten van € 3.000,- om de aanvraag te mogen doen. Dit programma zal 5 jaar lopen en er is €6 miljoen voor beschikbaar gesteld.

4. Stimulering Duurzame Energieproductie

De SDE+-subsidie is een productie/exploitatiesubsidie. Hiermee wordt de jaarlijkse meerprijs van duurzaam opgewekte energie ten opzichte van fossiele energie gecompenseerd. Er zijn twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden om hiervoor in aanmerking te komen.

  1. De geplaatste zonnepanelen hebben een vermogen van minimaal 15 kiloWattpiek, hetgeen neerkomt op een installatie van zo’n 60 panelen.
  2. Er is een grootverbruikaansluiting wat betekent dat er een capaciteit van meer dan 3 x 80 Ampère aanwezig is.

Wanneer het gaat om een installatie van meer dan 500 kiloWattpiek dan moet een ondernemer een haalbaarheidsstudie overleggen. Hiermee wil men voorkomen dat projecten niet doorgaan, omdat ze toch te duur blijken.

Deze subsidieregeling verloopt in meerdere fasen. Voor de najaarsronde alleen (van 27 september tot 27 oktober) is al € 5 miljard beschikbaar gesteld.

Afgeschafte regelingen

De onderstaande regelingen gelden sinds januari 2016 helaas niet meer voor zonnepanelen. Voor de volledigheid en mogelijke toekomstige wijzigingen staan deze hier toch even uitgelegd.

5. Milieu-Investeringsaftrek

Opnieuw is dit een regeling die de mogelijkheid biedt de fiscale winst te verlagen. Bedrijven kunnen met deze regeling tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Uiteraard geldt dit in het jaar dat een ondernemer het bedrijfsmiddel heeft aangeschaft. Ieder middel heeft zijn eigen percentage, dat hangt namelijk af van het effect op het milieu. Hiervoor kunt u de Milieulijst 2016 raadplegen. De voorwaarden voor deze regeling zijn dat het bedrijfsmiddel op de zojuist genoemde lijst staat en niet eerder is gebruikt. De investering moet daarnaast betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van dit bedrijfsmiddel en het bedrag moet minimaal € 2.500,- per middel zijn. U kunt voor dit middel niet zowel de EIA als MIA krijgen. Vaak is het wel mogelijk om de MIA te combineren met de VAMIL.

6. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Evenals de MIA geldt ook deze regeling niet meer sinds januari 2016 voor zonnepanelen. Deze regeling lijkt sterk op de MIA en biedt de mogelijkheid een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Voor investeringen vanaf 2011 geldt daarvoor een afschrijving tot 75%.

Zonnepanelen offertes vergelijken

Vragen of hulp nodig?

Lisa Verhoeven
Zonnepanelen Expert
info@zonnepanelengids.com